Mūsu iestādē  mācību saturs tiek  veidots saskaņā ar Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pēctecību. Mācību process notiek bilingvāli pēc 1. moduļa. Mācību saturs tiek īstenots grupas skolotāju mērķtiecīgi vadītā, netieši vadītā vai brīvā bērnu darbībā. Mācību satura apguve notiek visas dienas garumā ar vienmērīgu ikdienas slodzi. Pēc nepieciešamības, skolotāji veic korekcijas mācību saturā, to papildinot.

Rotaļnodarbībās tiek izvēlēti piemēroti mācību līdzekļi, darba metodes un vērtēšanas formas. Tiek paredzēta mācību darba diferenciācija un individualizācija. Pedagogi mērķtiecīgi plāno mācību procesu, izstrādājot tematiskos plānus. Regulāri pilnveidojot mācību un uzskates līdzekļus, izvēlas mācību metodes – demonstrējumi, sarunas, diskusija, darbs grupās ar skolotāja dotu uzdevumu, lomu spēles, spēles, ekskursijas, projekti, situācijas analīze, problēmuzdevumi u.c.

Speciālās ( divas ) grupās, atbilstoši audzēkņu vecumam un, ņemot vērā valodas un runas attīstības traucējumus (VSNA), pedagogi nosaka sasniegumu vērtēšanas saturu un paņēmienus.