INFORMĀCIJA VECĀKIEM

LĪGUMS PAR BĒRNA APRŪPI UN IZGLĪTOŠANU

BĒRNU REĢISTRĀCIJAS, UZŅEMŠANAS, ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBA  https://likumi.lv/ta/id/233057-bernu-registracijas-uznemsanas-atskaitisanas-kartiba-un-diennakts-rezima-pakalpojuma-sniegsanas-kartiba-daugavpils-pilsetas-pir…

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

BĒRNU SŪDZĪBU IZSKATIŠANAS KĀRTĪBA

 LIKUMI UN MK NOTEIKUMI

IZGLĪTĪBAS LIKUMShttps://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums

VISPĀRĒJAIS IZGLĪTĪBAS LIKUMShttps://likumi.lv/ta/id/20243-visparejas-izglitibas-likums

HIGIĒNAS PRASĪBAS BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJIEM UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM, KAS ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMUhttps://likumi.lv/ta/id/312653-grozijumi-ministru-kabineta-2013-gada-17-septembra-noteikumos-nr-890-higienas-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejie…

NORMATĪVIE AKTI

NOLIKUMS

NOTEIKUMI PAR IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAS IZDEVUMU APMAKSAS KĀRTĪBU

DAUGAVPILS PILSĒTAS 17.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PRIVATUMA POLITIKA

IZGLĪTOJAMO PERSONU DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS KĀRTĪBA

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENSE

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENSE

E-KLASES LIETOŠANA

COVID-19

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ UZTURAS IZGLĪTOJAMIE, VIŅU VECĀKI UN CITAS PERSONAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESA KĀRTĪBA