• Vīzija

Mūsdienīga, dinamiska pirmsskolas izglītības iestāde, kurā radīti apstākļi katra bērna izaugsmei un iekšējai vēlmei izzināt apkārtējo pasauli.

 • Uzdevumi:
 1. Nostiprināt, aizsargāt un veicināt bērna emocionālo, garīgo, fizisko un sociālo attīstību;
 2. Veidot bērnā ES apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības;
 3. Attīstīt katra bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi;
 4. Rosināt bērna radošo darbību;
 5. Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību piecus un sešus gadus veciem bērniem,
 6. Psiholoģiski sagatavot viņus pamatizglītības apguvei;
 7. Radīt apstākļus nacionālās pašapziņas attīstībai, veidot pamatus mācīties prasmei, attīstīt izglītojamā radošās un fiziskās spējas, pašapkalpošanās iemaņas, nodrošināt izglītojamo spēju izpaušanu aktīvā darbībā;
 8. Attīstīt un veikt bērna valodas korekciju, papildināt bērnu vārdu krājumu, lai bērns pilnvērtīgi varētu paust savas vēlmes, gribu un emocijas.
 9. Sniegt bērniem pilnvērtīgas latviešu valodas zināšanas atbilstoši bērnu vecumam, ievērojot pakāpenību un atbilstību bērnu attīstībai, spējām un vajadzībām.
 10. Pastāvīgi izmantot latviešu valodu ikdienas dzīvē, visos režīma brīžos, izmantojot tam mūsdienīgas, lietderīgas metodes un paņēmienus un bilingvālo pieeju.
 11. Veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu IESTĀDĒ un kopīgu svētku svinēšanu;
 12. Attīstīt izglītojamo muzikālo dzirdi, muzikālo uztveri, muzikālo domāšanu, muzikālo atmiņu, ritma izjūtu;
 13. Sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguves uzsākšanai, apzinoties sevi, ticot sev un savām spējām, izprotot dabas un apkārtējās dzīves norišu likumsakarības;
 14. Veicināt ģimenes izglītību, organizējot vecāku konsultācijas un izglītojošus pasākumus;
 15. Ar sporta palīdzību veicināt izglītojamo pamatkustību attīstību un veselības nostiprināšanu organizējot sporta aktivitātes.
 16. Nostiprināt un aizsargāt katra bērna drošību, veselību un personīgo individualitāti.